Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet telefonszáma: +36 46 477 104

Nyilatkozatok

A Miskolci Kábítószer-ügyi fórum szakmai segítséget nyújt a kábítószer-probléma, valamint a kábítószerrel kapcsolatos bűnözés megelőzésében, kezelésében az érintett intézmények és szervezetek részére.

A miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) létrejöttét a Közgyűlés 2001. márciusában a III-46/3. 192/2001 sz. határozatával hagyta jóvá.

A KEF jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai tanácsadó testület, amely összehangolja a kábítószer-probléma kezelésével foglalkozó helyi szervezetek tevékenységét, helyzetfelmérést kezdeményez, szakmai segítséget nyújt a helyi drogstratégia irányainak kijelöléséhez, a stratégia alkotásához és végrehajtásához. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata összhangban a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégia Cselekvési Programjában megfogalmazottakkal a drogellenes küzdelem területén törekszik az egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására, valamint arra, hogy a városban zajló kábítószer-fogyasztást megelőző tevékenységek ésszerűek, összehangoltak legyenek. E cél elérése érdekében a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját erősíti és támogatja az Önkormányzat.

Jelenlegi tagszervezetek:

 • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Drogambulancia Alapítvány
 • Baptista Szeretetszolgálat Női lakóotthon
 • B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
 • B.A.Z. Megyei Rendőr-főkapitányság
 • B.A.Z Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
 • B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
 • Két keréken Gördülők Alapítvány
 • Laurus Szociális és Kulturális Egyesület
 • Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény
 • Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 • Miskolci Egészségfejlesztési Intézet
 • Miskolc Városi Rendőrkapitányság
 • Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
 • Önmegvalósítás Egyesület
 • Támaszpont Ifjúságvédelmi és Családsegítő Közhasznú Egyesület
 • Viola Alapítvány

A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) feladata, hogy összehangolja a városban működő intézmények és szervezetek munkáját a megelőzés, a kínálatcsökkentés, a kezelés, az ellátás, valamint a felépülés területén. A helyi drogprevencióval kapcsolatos pályázatokban aktív szerepet vállal, csakúgy, mint a családi és korosztályi programok készítésében a gyermek- és fiatalkorúak által előnyben részesített média (televízió, újságok és internet) közvetítésével.   A KEF tagok egymás között, és a már működő országos szervezetekhez csatlakozva jelzőrendszert működtetnek az új pszichoaktív anyagok ártalmainak csökkentésére.

Fontos feladat, hogy az egészségügyi szereplők és a város ifjúsági szervezetei képviselőket delegáljanak a KEF-be, hiszen a szervezet működésében csak részvételükkel alakulhat ki a megfelelő egyensúly a megelőzés és a kezelés-ellátás feladatkörei tekintetében. Jelenlétükre a megfelelő információ-áramlás és együttműködés elősegítéséhez is szükség van.

Általános elvek a Miskolc KEF működésében

 • Kiszámíthatóság. Az adott tagszervezetek számára átlátható, tervezhető legyen a KEF éves működése.
 • Gyakorlatiasság. A KEF a városrészek közti eltéréseket, sajátosságokat figyelembe vevő fejlesztéseket tudjon megvalósítani, képes legyen új problémákra gyorsan reagálni.
 • Tudományos megalapozottság. A fejlesztéseket, prevenciós programokat szükségletfelmérések alapozzák meg, segítve a szakmailag alátámasztott programok megvalósulását.

Területi munkacsoportok kialakítása

Mivel az elérhető drogok hatóanyagaiban akár három hónap alatt radikális változás mehet végbe, a fogyasztók számára eddig ismeretlen, új hatóanyagok jelenhetnek meg, a KEF-nek képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan tudjon reagálni, a változó kockázatokra. A városrészenként eltérő szerfogyasztás, illetve a folyamatosan változó hatóanyagok és kockázatok miatt, a miskolci KEF-nek hosszabb távon célszerű területi munkacsoportokat létrehoznia, vagy a már meglévő területi alapon szerveződő intézményi munkacsoportokhoz csatlakoznia.

A KEF területi munkacsoportjának tagjai elsősorban az adott városrészben működő:

 • addiktológiai intézmények,
 • szabadidős szolgáltatók,
 • szociális-, oktatási-, egészségügyi intézmények,
 • veszélyeztetett személyekkel kapcsolatba kerülő formális és informális szervezetek.

A területi alapon működő munkacsoportok az adott városrészben érzékelhető problémákra helyi szinten, a szociokulturális sajátosságok figyelembevételével tudnak reagálni.

A területi munkacsoportok feladatai:

 • a hatékony prevenciós munkához a helyi kábítószerügyi problémákról reális képet alkotó szükségletfelméréseket végeznek,
 • folyamatosan monitorozzák az általuk elért, veszélyeztetett személyek pszichoaktív szerfogyasztását, a megjelenő kockázatokat,
 • prevenciós programokat építenek ki, a városrész szociokulturális szempontjai, szerhasználati mintázatai, a területi infrastruktúra figyelembe vételével,
 • kábítószerügyi jelzőrendszert működtetnek,
 • szakmailag támogatják a helyi humán szolgáltatókat.